Zasady przyjęcia

O miejsce w Domu Pomocy Społecznej mogą ubiegać się osoby, które ze względu na podeszły wiek, sytuację życiową, stan zdrowia, wymagają całodobowej opieki osób drugich.

Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (lub jej opiekuna prawnego), złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania,
lub ostatniego miejsca zameldowania.

 • W przypadku, kiedy osoba starająca się o miejsce w DPS, przebywa w szpitalu,
  należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym szpitala:
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
  Szczegółowe informacje na stronie: http://wszzkielce.pl/,
 • W przypadku, kiedy osoba starająca się o przyjęcie jest zameldowana poza gminą Kielce, powinna skontaktować się z pracownikiem socjalnym w ośrodku pomocy społecznej gminy, na terenie której jest zameldowana na pobyt stały lub z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
  Szczegółowe informacje: http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/.
 • W przypadku, kiedy osoba starająca się o miejsce w DPS, jest zameldowana na terenie gminy Kielce, należy skontaktować się
  z pracownikiem socjalnym w swoim rejonie opiekuńczym.
  Kielce podzielone są na dziesięć rejonów opiekuńczych, którym podlegają poszczególne ulice. Szczegółowe informacje na temat rejonów opiekuńczych znajdują się na stronie: www.mopr.kielce.pl

Pracownik socjalny rejonu opiekuńczego lub ośrodka pomocy społecznej udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i kompletuje potrzebne dokumenty (wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej; wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej pobytem i stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; zaświadczenie lekarskie o potrzebie sprawowania całodobowej opieki nad osobą zainteresowaną pobytem w domu pomocy społecznej; opinia ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce; decyzja emerytalno – rentowa lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego; oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej, dochodu rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt; dokumentacja medyczna z aktualnymi wynikami badań.

Na podstawie w/w zgromadzonych dokumentów, organ gminy właściwej dla osoby ubiegającej się wydaje decyzję kierującą i decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w DPS.

Polski Związek Niewidomych
Dom Pomocy Społecznej PZN
25-015 Kielce ul. Złota 7

tel: 41 345 49 09 lub 41 345 00 54

e-mail: sekretariat@dpskielce.pzn.org.pl