RODO

Klauzura informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach, ul. Złota 7, 25-015 Kielce.Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej email sekretariat@dpskielce.pzn.org.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni Pan Andrzej Kolek, adres email akolek.iod@gmail.com . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie w celu i w zakresie określonym w: obowiązujących przepisach prawa,zawartych umowach, udzielonej zgodzie oraz regulaminie organizacyjnym Administratora. Dane osobowe przetwarzane będą ręcznie (dokumentacja papierowa) oraz automatycznie (system informatyczny).
 4. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane po tym czasie przez okres i w zakresie jaki przewidują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Administrator udostępnia dane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku zawarcia dodatkowych ustaleń w tym zakresie z Panią/Panem.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych w przypadku przetwarzania danych błędnych lub niekompletnych,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) w przypadku przetwarzania danych nie zgodnego z prawem, lub osoba, której dane były przetwarzane cofnęła zgodę i nie ma innej postawy prawnej do ich przetwarzania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
 • prawo do sprzeciwu.

Państwa prawa będą realizowane zgodnie z obowiązującymi Administratora przepisami prawa, do którego przestrzegania jest zobowiązany.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Kontakt z organem nadzorczym zajmującym się ochroną danych osobowych na terenie Polski: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora na podstawie udzielonej zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Administrator nie przekazuje żadnych danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Administrator nie przetwarza danych osobowych do żadnych innych celów niż te co zostały określone w obowiązujących go przepisach prawa i do których został upoważniony. Nie wykorzystuje danych osobowych w celach marketingowych,nie przeprowadza również tzw. profilowania.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i standardami.

Polski Związek Niewidomych
Dom Pomocy Społecznej PZN
25-015 Kielce ul. Złota 7

tel: 41 345 49 09 lub 41 345 00 54

e-mail: sekretariat@dpskielce.pzn.org.pl